Eteneminen

Ajankohtaista
 
Helmikuun 2016 alussa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos ja erityisesti siihen liittyvä asetuksen muutos muuttavat maakuntakaavan valmisteluprosessia merkittävästi. Muutoksen myötä maakuntakaavaehdotus lähetetään ensin lausunnolle viranomaisille, ja järjestetään viranomaisneuvottelu. Palautteen pohjalta laaditaan tarkistettu kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville. Jatkossa maakuntakaavoja ei enää vahvisteta ympäristöministeriössä.
 
- - - -

 

Pirkanmaan maakuntavaltuusto päätti kaavan laadinnan käynnistämisestä 5.12.2011 (§ 30).
 

Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluprosessi kestää noin 4–5 vuotta, ja siinä pyritään laajaan vuorovaikutukseen alueen kuntien, naapurimaakuntien, asukkaiden ja muiden toimijoiden sekä valtion viranomaisten kanssa. Maankäytön suunnittelun tueksi laaditaan erillisselvityksiä koskien mm. asumista, palveluverkkoa ja kaupan sijaintia, liikennettä, kulttuuriympäristöjä ja luonnonvaroja.
 
Maakuntakaava käynnistyy aloitusvaiheella, jolloin laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS). OAS oli nähtävillä 1.8.–14.9.2012.  
 
Valmisteluvaihe käynnistyy aloitusvaiheen palautteen käsittelyllä maakuntahallituksessa. Ennen kaavaluonnosta laaditaan yleispiirteiset maankäyttövaihtoehdot, jotka maakuntavaltuusto käsittelee. Maankäyttövaihtoehdot olivat julkisesti nähtävillä 17.2.–12.3.2014. Tämän jälkeen valmistellaan maakuntakaavaluonnos, jonka maakuntahallitus asettaa nähtäville yhdessä muun valmisteluaineiston kanssa. Valmisteluvaiheen aineisto oli nähtävillä 5.3.–10.4.2015.  
 
Ehdotusvaiheessa laaditaan kaavaehdotus palautteen ja tarvittaessa tehtävien lisäselvitysten perusteella. Ehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaisilta, mukaan lukien ministeriöiltä, ja järjestetään toinen viranomaisneuvottelu. Lausuntojen perusteella kaavaehdotusta tarkennetaan.
 
Tämän jälkeen täsmennetty kaavaehdotus asetetaan nähtäville, jolloin osalliset voivat jättää siitä muistutuksensa. Palautteen perusteella kaavaa tarvittaessa tarkistetaan. Maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan, minkä jälkeen se tulee voimaan. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen.
 
Uusi kaava korvaa vahvistuessaan nyt voimassa olevan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja vahvistetut vaihemaakuntakaavat.