Tuulivoima

Tuulivoimatuotannon lisääminen on yksi kansallisen energiapolitiikan kärkitavoitteista. Lisäksi valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet lähtevät siitä, että tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet osoitetaan maakuntakaavassa. Näihin tavoitteisiin perustuen Pirkanmaan liitto käynnisti maakuntahallituksen päätöksellä 15.8.2011 koko maakuntaa koskevan tuulivoimaselvityksen laatimisen.

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -selvityksen tavoitteena on löytää Pirkanmaalta alueita, jotka mahdollistavat maakunnallisesti merkittävän tuulivoimatuotannon ja joilla yhteensovittamisen tarve muun maankäytön kanssa on vähäinen. Alueiden määrittelemiseksi tehdään tarkasteluja huomioiden mm. asutuksen sijoittuminen, luonto- ja maisema-arvot, kulttuuriympäristöt ja maankäyttö. Lisäksi selvityksessä tarkastellaan mm. alueiden tuulisuus-oloja. Alueista käydään selvityksen aikana keskustelua maakunnan eri toimijatahojen kanssa.

Tuulivoimaselvitystä varten on perustettu hankeryhmä, jossa ovat mukana seuraavien tahojen edustajat: Pirkanmaan ELY-keskus, Trafi, Puolustusvoimat, Fingrid Oy, Tuulivoimayhdistys ry, Finavia sekä Pirkanmaan kunnat (Parkano, Sastamala, Tampere, Urjala ja Virrat), joissa on vireillä suurempia tuulivoimahankkeita tai jotka ovat jo tehneet potentiaalisten tuulivoima-alueiden kartoitusta osana yleiskaavatyötä.

Tuulivoimaselvitys valmistui vuonna 2012, mutta työtä on jatkettu etsimällä uusia alueita rakennettujen alueiden kuten teiden, ratojen ja voimalinjojen varsilta. Potentiaalisimmat tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet tullaan osoittamaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.

Ajankohtaista

3.3.2016

Tuulivoima-alueiden arkeologinen potentiaali -selvitys on valmistunut. Siinä tutustuttiin tuulivoima-alueiden ja niiden lähiympäristön aiempaan arkeologiseen tutkimushistoriaan, jo olemassa oleviin kiinteisiin muinaisjäännöksiin sekä selvitettiin alueiden historiallisten ilmiöiden (asutus, kulkureitit ym.) mahdollista sijaintia vanhojen karttojen avulla. Potentiaalia arvioitiin käyttäen alueen vesistöhistoriaa, maaperäkarttoja, paikannimistöä ja lähialueiden ennestään tunnettujen kohteiden luonnetta. Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa tulkittiin yhdessä muun paikkatietoaineiston kanssa, ja päätelmät tehtiin visuaalisen tarkastelun perusteella. Raporttia täydennettiin puuttuvilta osin toukokuussa 2016.

9.12.2015
Maakuntakaavaluonnoksesta saadun palautteen pohjalta on tehty muutamia lisäselvityksiä liittyen tuulivoimaloiden näkyvyyteen, alueiden lepakkopotentiaaliin sekä vaikutuksista ekologiseen verkostoon. Selvitykset ovat luettavissa sivun oikeasta laidasta. Tuulivoima-alueiden arkeologisen potentiaalin selvitys julkaistaan lähiaikoina.

7.10.2014
Tuulivoiman selvitysalueista laadittu havainnekuvaraportti on valmistunut, ja se on luettavissa sivun oikeasta laidasta. Havainnekuvat on laadittu Pirkanmaan maakuntakaavaan 2040 ehdolla olevista tuulivoima-alueista, joita on yhteensä 27. Kuvasovitteiden tarkoitus on havainnollistaa voimaloiden näkyvyyttä maisemassa. Ensisijaisina kuvauskohteina ovat olleet valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt.

16.12.2013
Pirkanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa (2013) on noussut esiin uusia maisema-alueita ja -kohteita. Tuulivoiman selvitysalueiden vaikutuksia näihin kohteisiin on arvioitu ja arvioinnin tulokset ovat luettavissa näiltä nettisivuilta.

30.9.2013
Tuulivoimaselvityksen näkyvyysanalyysi on valmistunut ja se on luettavissa sivun oikeasta laidasta. Analyysissa on kuvattu 25 aiemmin jatkotarkasteluihin valittua sekä 9 uutta tuulivoiman selvitysaluetta. Analyysi kuvaa alueita, minne voimalan rakenteita voi optimaalisissa olosuhteissa näkyä.

18.6.2013
Uusista tuulivoiman selvitysalueista saatiin 19 palautetta, joista 14 oli asukkailta. Palautteen yhteenveto vietiin tiedoksi maakuntahallitukselle (MKH 17.6.2013, § 141) ja se hyväksyttiin pöytäkirjan mukaisesti. Yhteenveto on luettavissa tästä linkistä. Palauteajan jälkeen Hyytiälän metsäasema Juupajoen kunnasta, toimitti palautteen koskien selvitysaluetta nro 102 ja sen mahdollisia vaikutuksia  metsäasemalla sijaitsevaan sään tutkimusasemaan.

8.5.2013
Tuulivoimaselvitystä on jatkettu etsimällä lisäalueita teiden, ratojen ja voimalinjojen läheisyydestä. Uusia alueita on löytynyt yhdeksän. Alueille tehdään  vastaavanlaiset vaikutusten arvioinnit kuin aiemmille jatkoon valituille 25 selvitysalueelle. Uusista alueista voi antaa palautetta toukokuun loppuun mennessä.

21.1.2013
Tuulivoimaselvityksestä saatu palaute on käsitelty ja se on viety tiedoksi maakuntahallitukseen 21.1.2012. Hallitukselle viety palautteen yhteenveto on luettavissa oheisesta linkistä

11.12.2012
Pirkanmaan maakuntahallitus on käsitellyt tuulivoimaselvitystä kokouksessaan 3.12.2012. Selvitys on nyt nähtävillä ja siitä voi antaa palautetta vuoden 2012 loppuun saakka.

30.11.2012
Pirkanmaan maakuntahallitus käsittelee tuulivoimaselvitystä kokouksessaan 3.12.2012. Selvitys tulee nähtäville 11.12.2012, jonka jälkeen siitä voi antaa palautetta   vuoden 2012 loppuun saakka.

7.9.2012
Pirkanmaan liitto järjestää tuulivoimaseminaarin 3.10.2012 klo 8:15 – 15:00 Tampereen Komediateatterilla, os. Lapintie 3a. Seminaarissa esitellään maakunnallista tuulivoimaselvitystä ja lisäksi tilaisuudessa on asiantuntijaluentoja tuulivoimaan liittyvistä erilaisista näkökulmista. Seminaarin ohjelma on sivun oikeassa laidassa.

21.8.2012
Pirkanmaalla tutkitaan 45 tuulivoima-aluetta, jotka ovat valikoituneet paikkatietotarkastelujen pohjalta ja ne ovat tarkoitettu jatkoselvitysten pohjaksi. Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -selvitystä esitellään ja alueista kerätään tietoja  asukastilaisuuksissa. Asukastilaisuudet järjestetään 29.8  Kihniössä, 12.9  Pälkäneellä ja 20.9 Sastamalassa.

20.6.2012
Pirkanmaan liitto keräsi 23.5 – 8.6.2012 välisenä aikana kansalaisilta alue-ehdotuksia tuulivoimatuotantoon soveltuvista alueista sekä mielipiteitä ja kommentteja tuulivoimasta. Yhteydenottoja tuli yhteensä noin 70. Palautteita hyödynnetään potentiaalisten tuulivoima-alueiden paikallistamisessa Pirkanmaalla.

Lisätietoja:

Suunnittelija Iris Havola 
p. 044 422 2262, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi