Tuulivoimaseminaari 3.10.2012

Tuulivoiman sijoituspaikkoja etsitään seuraavaksi teiden, ratojen ja voimalinjojen varsilta

Pirkanmaalla lähdetään seuraavaksi selvittämään, millaisia alueita tuulivoimalle löytyisi teiden, ratojen ja voimalinjojen varsilta. Tämä on ollut tuulivoimaselvityksen tavoitteena ja tullut esille myös Pirkanmaan liitolle annetuissa palautteissa. Mahdollisille uusille alueille tullaan jatkossa tekemään samanlaiset vaikutusten arvioinnit kuin jo esillä olleille alueille.

Pirkanmaan liitossa käynnissä olevassa Voimaa tuulesta Pirkanmaalla – selvityksessä on tutkittu 45 potentiaalista tuulivoima-aluetta. Niistä valtaosa sijaitsee suhteellisen etäällä olemassa olevista verkostoista. Tuulivoimaselvityksen ensisijaisena tavoitteena on ollut tarkastella alueita, joilla ihmiskäden jälki on jo nykyisin näkyvissä, esim. teiden ja ratojen varret, teollisuusalueet ym. melualueet.

Pirkanmaan liitto järjesti keskiviikkona Tampereella tuulivoimaseminaarin, jossa esiteltiin käynnistyviä jatkotoimia.

- Suojelualueille määritetään suojavyöhykkeet ja aluerajauksia tarkistetaan. Tarkistuksia tehdään arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen kannalta haasteellisille alueille, suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen sanoo.

Kaikki saatu palaute ja kommentit kootaan yhteen ja niiden perusteella valmistuva luonnos tulee nähtäville alkuvuodesta 2013. Luonnoksesta tulee kommentointimahdollisuus kansalaisille ja viranomaisille. Mahdollisia tarkentavia selvityksiä tehdään varsinaiseen maakuntakaavaluonnokseen, jonka valmistumisajankohta on vuonna 2014.

Tuulivoima-alueita on kartoitettu mm. paikkatietotarkastelujen pohjalta. Alueiden valinnassa on huomioitu mm. vakituinen ja loma-asutus, lentoturvallisuuteen liittyvät seikat, tuulisuus, tärkeät luontoarvot, sijoittuminen luontomatkailun kannalta tärkeiden alueiden sekä arvokkaiden maisema-alueiden ja kulttuuriympäristöjen ulkopuolelle. Jo käynnissä olevien tuulivoimahankkeiden alueita ei selvityksessä tarkastella.

Pirkanmaan liitossa on käynnissä kolme selvitystä, jotka koskevat tuulivoiman vaikutuksia Natura 2000-alueisiin ja linnustolle tärkeisiin alueisiin sekä arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin ja maisema-alueisiin. Voimajohtoselvityksessä selvitetään tutkittavien alueiden liitettävyyttä sähköverkkoon.

Tuulivoimaseminaarista poimittua:

”Aivan samantyyppisiä selvityksiä tehdään ympäri maailmaa - etsitään muutamalla ehdolla kelvollisia alueita, joilla häiriöt ovat vähäisiä, tuulta löytyy ja tuulivoima on teknisesti toteutettavissa.”
Maakuntajohtaja Esa Halme, Pirkanmaan liitto

”Tuulivoimassa Suomi on vielä vahvaa itäeurooppalaista keskitasoa, ollaan jäämässä jälkeen tavoitteista. Hyviä edistysaskeleita ovat Tuuliatlas, maankäyttö- ja rakennuslain tarkistus, vihreä verouudistus sekä syöttötariffien käyttöönotto. Tuulivoimarakentamisen kannalta merkittävä osa esteistä ei ole nykymuodossa perusteltuja. Tuulivoimalla tulee olemaan merkittävä rooli Suomessa sähköntuotannossa.”
Kansanedustaja Oras Tynkkynen

”Tuulivoimalla on merkitystä kunnille: se työllistää, tuo kiinteistöveroa ja antaa vihreän imagon. Tuulivoima-alueella voi jatkaa metsästystä, kalastusta ja maanviljelyä. Tuulivoima on yksi isoista aloista, johon aiotaan investoida Suomessa.”
Toiminnanjohtaja Anne Mikkonen, Tuulivoimayhdistys