Nykytilanne

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
 
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (rky 2009) on selvitetty viime vuosikymmenellä, ja niistä on valtioneuvoston päätös 22.12.2009. Pirkanmaalla on valtakunnallisen statuksen saanut 81 kohdetta. Lisätietoja rky 2009:stä saa sivuilta www.rky.fi.
 
Nykyisessä, Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa on noin 200 rakennettua kulttuuriympäristöä, jotka on määritelty maakunnallisesti arvokkaiksi. Kohteet ovat rakennuksia, rakennelmia tai näiden kokonaisuuksia kaupungeissa, kylissä, maaseudulla tai teollisuusyhdyskunnissa. Myös tiestö, kanavat ja sillat ovat osa rakennettua kulttuuriympäristöä. Painopiste on kokonaisuuksissa, olivat ne sitten isojaon hajaannuttamia kyliä tai kauppaloiden ja kirkonkylien keskustoja. Kohteista yli 2/3 on maaseudun kulttuurimaisemia: laajoja kyläkokonaisuuksia, maatilojen pihapiirejä, sekä kouluja, seurantaloja, pappiloita, kauppoja, myllyjä ja meijereitä yms. Vesistöt, vainiot, metsän ja pellon vaihettuminen sekä asutuksen väljyys ovat maaseuturakenteemme perusta.
 
Valtakunnallisesti arvokkaissa kohteissa suhde on toisin päin: 2/3 edustaa kaupunkien rakentamiskulttuuria, joihin voidaan lukea kymmenkunta erilaista tehdas- ja voimalaympäristöä. Vaikka Suomen itsenäisyyden aikaa edeltävinä vuosina rakennetut kirkot on suojeltu kirkkolailla, on kirkkoja tai kappeleita hautausmaineen kohteista kymmenesosa. Kartanomiljöitä ja asuinalueita on lähes yhtä monta, molempia parikymmentä. Rautateiden asemaympäristöjä on vain prosentti, tosin valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden joukossa asemayhdyskuntia tai -rakennuksia on kymmenkunta. Osa kohteista sisältää sekä kirkon, kartanon, talonpoikaistaloja ja maisemaa. Kohteet edustavat sekä kansanomaista rakentamista, että arkkitehtien suunnittelemaa ympäristöä. Jälkimmäisiä on sekä kartanoissa että taajamissa, mutta eniten Tampereen keskustassa.
 
Voimassa olevan Pirkanmaan 1. maakuntakaavan oikeusvaikutteisessa kaavakartassa on esitetty valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöalueita (akv ja akm) aluerajauksina ja valtakunnallisesti arvokkaita kohteita myös kohdemerkintöinä. Kaavasta löytyy valtakunnallisesti arvokkaat historialliset tiet. Osa arvokkaista maisema-alueista (MAm, MAv) ovat päällekkäisiä arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen kanssa. Kuvaukset kohteista sisältyvät kahteen erilliseen julkaisuun, vuosilta 1990 ja 2006. Alueille on annettu sekä suunnittelumääräyksiä, että suosituksia.