Ajankohtaista

Kirkkojärven Natura-arviointi on valmistunut
 
Maakuntakaavaa varten laadittu Kirkkojärven Natura-arviointi on valmistunut. Siinä arvioitiin Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueen ympäristöön maakuntakaavaehdotuksessa esitetty maankäyttökokonaisuus, joka käsittää ennen kaikkea uuden, Herttualan taajamatoimintojen alueen ja valtatien 12 parantamisen. Arvioinnin tulos oli, että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa osoitetut kaavamerkinnät eivät merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Kirkkojärven alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Arviointi toimitetaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausunnon antamiseksi  ELY-keskukselle ja niille joiden hallinnassa luonnonsuojelualue on. Arviointiraportti on tutustuttavissa kaavaehdotuksen sivuilla.

 
 
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksesta saatiin 66 lausuntoa

Maakuntakaavaehdotus oli keväällä 2016 lausuttavana viranomaisilla. Ehdotuksesta pyydettiin lausunnot Pirkanmaan kunnilta, Pirkanmaan ELY-keskukselta, Liikennevirastolta, ministeriöiltä sekä muilta viranomaisilta, asiantuntijalaitoksilta ja organisaatioilta. Saatuihin lausuntoihin annettavia vastineita käsitellään maakuntahallituksessa elo- ja syyskuun kokouksissa. Kaavaehdotus on tarkoitus asettaa nähtäville lokakuussa 2016.

Koosteet saadusta palautteesta ja kaavaehdotuksen aineistot ovat tutustuttavissa kaavaehdotuksen sivuilla.

 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

 

 

 

 

Etusivun sisältöä ei ole vielä luotu.