Ajankohtaista

Maakuntahallitus antoi vastineet maakuntakaavaehdotuksesta saatuihin muistutuksiin

Maakuntahallitus päätti antaa vastineensa Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta 2040 jätettyihin muistutuksiin kokouksessaan 16.1.2017. Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana 151 muistutusta ja sen päättymisen jälkeen vielä kolme muistutusta. Muistutuksissa esiin nousevia teemoja ovat mm. Tampereen Eteläpuiston alue, Oriveden olemassa oleva puuterminaali, Nokian Siuron aseman käyttöönotto, Pälkäneen tekopohjavesikysymys sekä Tampereen läntiset väylähankkeet.

Vastineet tullaan postittamaan maakuntahallituksen kokouskäsittelyn jälkeen niille muistutuksen jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaavaehdotukseen tästä linkistä 
 

 
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto Kirkkojärven Natura-arvioinnista
 

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen lausuntonsa Kirkkojärven Natura-arvioinnista, joka on laadittu Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 varten. Kesällä 2016 valmistuneeseen Natura-arviointiin sisältyi Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueen ympäristöön maakuntakaavaehdotuksessa esitetty maankäyttökokonaisuus, joka käsittää mm. Herttualan taajamatoimintojen alueen ja valtatien 12 parantamisen. Arvioinnin lopputulos oli, että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa osoitetut kaavamerkinnät eivät merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Kirkkojärven alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa. Keski-Suomen ELY-keskus on tietyin reunaehdoin samaa mieltä Natura-arvioinnin lopputuloksesta. ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on laadittu siten, että kaavan toteuttaminen sulkee pois Natura-kohdetta merkittävästi heikentävät maankäyttöratkaisut.
Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto

 

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on koko maakunnan yhteinen, yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Kaavassa ratkaistaan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävät alueiden käytön kysymykset.

Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa. Erityisinä tavoitteina on vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja kehittää vastuullista ja kestävää yhdyskuntarakennetta.

 

 

 

 

Etusivun sisältöä ei ole vielä luotu.