Hyväksytty maakuntakaava

Pirkanmaalla on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan kokouksessaan 27.3.2017. Pirkanmaan maakuntahallitus on 29.5.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla päättänyt maakuntakaavan voimaantulosta ennen kuin se on saanut lainvoiman. Maakuntakaava tuli päätöksen mukaisesti voimaan, kun päätöksestä kuulutettiin alueen kunnissa 8.6.2017.

Voimaan tullessaan Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on kumonnut Pirkanmaan 1. maakuntakaavan, turvetuotantoa koskevan Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavan, liikennettä ja logistiikkaa koskevan Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaavan sekä lisäksi entisen Kiikoisten kunnan alueen osalta Satakunnan maakuntakaavan.
   
   
Hyväksymispäätöksen käsittely oikeusasteissa

Valitukset Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa
Pirkanmaan maakuntavaltuuston 27.3.2017 tekemästä maakuntakaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin keväällä 2017 Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaikkiaan 12 valitusta, jotka hallinto-oikeus on ratkaissut 23.5.2018.

Päätöksessään Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi neljän valituksen jättäneen valitukset osittain ja kumosi Pirkanmaan maakuntavaltuuston päätöksen hyväksyä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 seuraavien kaavamerkintöjen osalta:
1. Tampereen järjestelyratapihalle (LM) osoitettu toissijainen käyttötarkoitusmerkintä (taajamatoimintojen tai keskustatoimintojen alue)
2. Oriveden asemanseudulle osoitettu puuterminaali (Pt) sekä
3. Pälkäneelle osoitettu kehittämisperiaatemerkintä "teknisen huollon kehittämisen kohdealue, pohjavesialue" siltä osin kuin merkinnän rajauksen sisäpuolelle jää työpaikka-alue ja taajamatoimintojen alue.

Yhden valituksen jättäjä peruutti valituksensa ja muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.
 
Valitukset korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Maakuntakaavan hyväksymispäätöksen käsittely jatkuu parhaillaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisusta on korkeimpaan hallinto-oikeuteen jätetty kesäkuussa 2018 kaksi valituslupahakemusta ja valitusta. Valituksen jättäjinä olivat Pirkanmaan liitto ja Eläköön Eteläpuisto ry asiakumppaneineen.

Pirkanmaan maakuntahallitus vaatii, että hallinto-oikeuden päätös on kumottuja kaavamerkintöjä ja -määräyksiä koskevilta osin kumottava lainvastaisena ja saatettava Pirkanmaan maakuntakaavaa koskeva hyväksymispäätös voimaan sellaisena kuin Pirkanmaan maakuntavaltuusto on sen hyväksynyt. Maakuntahallituksen mukaan on myös tarpeen tutkia, onko hallinto-oikeus ylittänyt toimivaltansa kumotessaan osittain kaavamerkintöjä ja näin tosiasiallisesti käyttänyt kaavoitustoimivaltaa, joka kuuluu maakunnan liitolle. Kyseessä on Pirkanmaalla ensimmäinen hallinto-oikeuden ratkaisema maakuntakaavaa koskeviin valituksiin annettu päätös. Maakuntakaavassa nyt kysymyksessä oleviin maakunnallisesti ja osin valtakunnallisesti merkittäviin asioihin liittyvillä juridisilla linjauksilla on merkitystä paitsi Pirkanmaan myös muiden maakunnan liittojen kaavoitusta koskevien ratkaisujen kannalta.

Eläköön Eteläpuisto ry:n ja asiakumppaneiden valituslupahakemuksessa ja valituksessa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaaditaan maakuntakaavan hyväksymispäätöksen kumoamista Tampereen Eteläpuiston merkintöjen osalta.
 
 
Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntakaava-aineisto
 
Kaavakartta
Kaavamerkinnät ja -määräykset
Kaavaselostus
Kaavaselostuksen liite 1, vaikutusten arviointi
Kaavaselostuksen liite 2, liitekartat 
 
 
Maakuntakaava karttapalvelussa ja paikkatietona
 
Kaavakartta on tutustuttavissa myös Pirkanmaan karttapalvelussa http://kartta.pirkanmaa.fi/. Teknisistä rajoitteista johtuen esittämistapa karttapalvelussa poikkeaa hieman juridisesta kaavakartasta.

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on saatavana myös WMS- ja WFS-rajapintapalveluina, ja kaavan paikkatietoaineisto (Esri Shape) on ladattavana zip-tiedostona. Palveluiden tarkemmat osoitteet ja linkit löytyvät Paikkatietohakemistosta. Suora linkki Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 metatietoihin.  
 
 
 
Lisätietoja:
 
Ma. kaavoitusjohtaja Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
 
Maakuntakaavoituksen henkilöstö