Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeet

Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke -selvitystyö on yksi maakuntakaavan taustaselvityksistä. Tarve kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen tarkasteluun ja määrittelyyn on syntynyt maakuntakaavaluonnoksen valmistelun aikana. A-insinöörit Suunnittelu Oy:n toteuttama selvitystyö käynnistyi tammikuun alussa 2015.
 
Selvitystyön tehtävänä oli selvittää ja kirjata yhtenäiset kriteerit maakunnan kasvutaajamien asemakaavoitettujen alueiden tuntumassa olevalle vyöhykkeelle, jossa hajarakentamisen paine on huomattavaa. Tavoitteena oli, että yhtenäisen periaatteen pohjalta voitaisiin osoittaa kehittämisvyöhykkeen perusteltu rajaus maakuntakaavakartalla. Tulosten esittämistavassa tuli ottaa huomioon strategisen maakuntakaavasuunnittelun yleispiirteinen luonne. Selvitykseen kuului myös rajaukseen liittyvän uuden maakuntakaavamerkinnän määräystekstin muotoilu.
 
Maakuntakaavaluonnokseen osoitettiin laaditun selvityksen pohjalta kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen alustava rajaus kaavamerkintöineen ja -määräyksineen. Merkinnällä osoitetaan maakuntakaavan tavoitevuoden 2040 jälkeiset mahdolliset taajama-alueet ja väyläverkoston laajenemissuunnat, joihin kohdistuu hajarakentamispainetta. Kehittämisvyöhykkeen kaavamerkinnällä pyritään turvaamaan alue tulevaisuuden yhdyskuntarakenteen laajentumisalueeksi. Tavoitteena on ohjata alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista ensisijaisesti taajama-alueille ja kyliin. Määräyksellä pyritään turvaamaan alueen maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkeinojen kehittäminen ja näihin liittyvä rakentaminen.
 
Lähtökohtatietona kaavaluonnoksen kehittämisvyöhykkeen määrittelyssä on ollut paikkatietopohjainen YKR-aineisto ja sen maaseutu-kaupunkiseutualuejako, jossa kaupunkiseutua ympäröi kehysalue. Näiden lisäksi vyöhykkeen rajauksessa on huomioitu maakuntakaavaan osoitetut aluevaraukset. Kaavaehdotusvaiheessa tehtiin lisätarkasteluna vyöhykkeeseen liittyvä saavutettavuusanalyysi, jonka pohjalta kehittämisvyöhykkeen rajausta tarkistettiin.
 
Selvitystyön seurantaa ja ohjausta varten perustettu työryhmä koostuu MTK-Pirkanmaan, Metsänhoitoyhdistysten, Suomen kylätoiminta ry:n, ELY-keskuksen, kuntakaavoittajien edustajista ja Pirkanmaan liiton edustajista.

MTK-Pirkanmaa ja Pirkanmaan liitto järjestivät 6.2.2015 Tampereella keskustelutilaisuuden ”Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja maaseudun elinkeino- ja hajarakentaminen keskusseudun kasvuvyöhykkeillä”, jossa mm. esiteltiin selvityshankkeen sisältöä.


Lisätietoja:

Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi