Arvokkaat harjualueet

Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014

Harjut ovat ainutkertaisia muodostumia, joita ei synny ennen uutta jääkautta. Niihin myös liittyy erityisiä ja muutoksille herkkiä elinympäristöjä, kuten paahderinteitä. Viimeisten sadan vuoden aikana ihmisen toiminta on alkanut vaikuttaa harjuihin, ja harjualueille kohdistuukin nykyään usein erilaisia ja joskus keskenään ristiriitaisia maankäyttöpaineita.

Arvokkaiden harjualueiden kartoituksen, inventoinnin ja rajaamisen avulla voidaan vaikuttaa siihen, että harjualueiden luonteenomaiset geologiset, geomorfologiset, biologiset ja maisemalliset piirteet säilyisivät myös tulevaisuudessa. Samalla pyritään säilyttämään alueiden muitakin erityisarvoja, kuten virkistys- ja moninaiskäyttöarvoja. Arvokkaita harjualueita onkin Suomessa kartoitettu ja inventoitu 1970-luvulta lähtien ja Pirkanmaan harjuistakin on tehty useita selvityksiä. Koska harjualueselvityksiä on useita ja niissä saattaa olla ristiriitaisuuksia, tehtiin Pirkanmaan POSKI-hankkeen yhteydessä arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus. Työssä käytiin läpi kaikki Pirkanmaalle sijoittuvat harjualueiden rajaukset ja kuvaukset, ja pyrittiin luomaan niille yhtenäisiin kriteereihin perustuvat rajaukset. Uusissa rajauksissa on pyritty ennen kaikkea huomioimaan harjujen muodostamat geologiset arvot ja tavoitteena onkin ollut rajata selkeitä ja yhtenäisiä geologisia kokonaisuuksia.

Arvokkaiden harjualueiden inventoinneissa käytetty luokitus:
1. Kansainvälisesti arvokas
2. Valtakunnallisesti arvokas
3. Maakunnallisesti arvokas
4. Paikallisesti arvokas

Päivitystyön yhteydessä rajattiin neljä uutta aluetta, kolme poistettiin luokituksesta kokonaan ja useampia alueita yhdistettiin toisiinsa, jolloin arvokkaiden harjualueiden kokonaislukumääräksi saatiin 131. Alueista kahdeksan on luokiteltu valtakunnallisesti, 34 maakunnallisesti ja 89 paikallisesti arvokkaaksi. Pirkanmaalle ei sijoitu kansainvälisesti arvokkaiksi luokiteltuja harjualueita.

Pirkanmaan luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistustyö toteutettiin osana POSKI-hanketta erillisellä ympäristöministeriön myöntämällä rahoituksella. Työ toteutettiin Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja siitä on julkaistu raportti Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014 (Pirkanmaan ELY-keskuksen raportteja 110–112, 2014). Raportti koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen osa (nro 110) kattaa raportin yleisen tekstiosion, jossa kuvataan mm. työn tavoitteet, harjualueiden rajausperusteet ja työn yleiset tulokset. Kohdekuvaukset, osa I (nro 111) kattaa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden alueiden kuvaukset ja kartat. Kohdekuvaukset, osa II (nro 112) kattaa paikallisesti arvokkaiden kohteiden kuvaukset ja kartat. Selvitykseen liittyvä paikkatietoaineisto on ladattavissa paikkatietoaineistot-sivulta.

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat harjualueet (luokka 2–3) osoitetaan Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 arvokkaina geologisina muodostumina. Rajatuilla alueilla katsotaan olevan maa-aineslain 3 §:n tarkoittamaa kaunista maisemakuvaa, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja/tai erikoisia luonnonesiintymiä. Arvokkaiden harjualueiden rajaukset tulee siten huomioida kaikessa harjualueille suunniteltavassa maankäytössä. POSKI-hankkeen yhteydessä kaikki arvokkaat harjualueet on luokiteltu luokkaan E eli maa-ainesten ottamiseen soveltumattomiksi. Luokitus on esitetty kunnittain hankkeen loppuraportissa.
 
 
Lisätietoja:
  
 
Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi
 
 


Kuvat: Pirkanmaan monipuolinen harjuluonto käsittää mm. suuria saumamuodostumia (kuvassa Vehoniemenharju, Kangasala), lähdeympäristöjä (kuvassa Ryövärinkuoppa, Ruovesi), laakeaa harjumetsää (kuvassa Hämeenkangas, Ikaalinen) ja harjukasvillisuutta (kuvassa harjumasmalo Pinsiönkankaalla Hämeenkyrön ja Ylöjärven rajalla). © Anne Lindholm, 2013–2014