Pohjavesitutkimukset

Tutkimukset Pirkanmaan III luokan pohjavesialueilla 2013

Pohjavesitutkimusten tärkein tavoite oli selvittää kaikkien Pirkanmaan III luokan pohjavesialueiden potentiaalinen vedenhankintakelpoisuus. Kyseisiä III luokan pohjavesialueita ei ole aikaisemmin tutkittu riittävästi, eikä niiden pohjaveden laadusta tai antoisuudesta ole ollut tietoa. Tutkittavia pohjavesialueita oli kaikkiaan 25 kappaletta Ikaalisten, Kangasalan, Mänttä-Vilppulan, Oriveden, Parkanon, Pälkäneen, Ruoveden, Sastamalan, Tampereen, Urjalan ja Virtain kuntien alueella. Pohjavesitutkimukset toteutettiin vuoden 2013 aikana. Tutkimustulosten perusteella Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) teki pohjavesialueisiin tarvittavat rajaus- ja luokitusmuutokset, joiden myötä Pirkanmaalla voitiin luopua pohjavesialueiden luokasta III. Pohjavesialueet, joiden maaperän ominaisantoisuus oli heikko ja pohjaveden määrä vähäinen, poistettiin kokonaan pohjavesiluokituksesta.

Pohjavesitutkimukset toteutti Pirkanmaan liitto yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tutkimussuunnitelmat laadittiin yhteistyössä Geologian tutkimuskeskuksen kanssa niin, että osa maa-ainestutkimusten tuloksista pystyttiin hyödyntämään myös pohjavesitutkimuksissa. Pohjavesitutkimusten yhteydessä kairauksia tehtiin kaikkiaan 120 kappaletta. Ominaisantoisuuspumppauksia suoritettiin 32 kappaletta potentiaalisilla vedenottamopaikoilla.

Pohjavesinäytteitä otettiin yhteensä 29 ja pysyviä pohjaveden havaintoputkia asennettiin 14. Geologian tutkimuskeskuksen suorittamia tutkimuksia tehtiin 14:llä III luokan pohjavesialueella.

Tutkimustulosten perusteella pohjavesiluokituksesta poistettiin kaikkiaan yhdeksän aluetta. Alueista viisi nousi II luokkaan sellaisenaan ja neljä rajausmuutoksen jälkeen. Seitsemän III luokan alueista yhdistettiin osin tai kokonaan osaksi viereistä II tai I luokan pohjavesialuetta.

Rajaus- ja luokitusmuutosten jälkeen Pirkanmaalla on yhteensä 159 luokiteltua pohjavesialuetta, joista 92 on vedenhankintaa varten tärkeitä (luokka I) ja 67 vedenhankintaan soveltuvia (luokka II) pohjavesialueita. Pohjavesialueiden laskennallinen antoisuus on yhteensä noin 157 000 m3/d.

Raporttia on päivitetty 12.5.2016: taulukko 8 on vaihdettu.

Pohjavesitutkimukset olivat yksi osa POSKI-hankkeen kokonaisuudesta, jossa pyrittiin määrittelemään ne harjumuodostumat, joilla erilaiset suojelu- ja alueen arvoja säästävät näkökohdat on syytä asettaa hyödyntämisnäkökohtien edelle. Muita suojeluun liittyviä tarkasteluita toteutettiin arvokkaita harjualueita koskevassa erillisselvityksessä sekä luonto- ja maisemakartoituksissa. Näiden selvitysten tulosten pohjalta on laadittu luokitus harjumuodostumien soveltuvuudesta kiviainesten ottamistoimintaan. Luokitus on esitetty kunnittain hankkeen loppuraportissa.

Lisätietoja:

Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

Kuva: Pohjavesitutkimusten kairauskalusto. © Satu Appelqvist, Sastamala 5.9.2013