Etelä-Pirkanmaan rakennevaihtoehdot

Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdot laadittiin vuoden 2012 aikana Akaan, Lempäälän, Urjalan ja Valkeakosken kuntien alueelle. Vaihtoehtotarkastelu toimii Etelä-Pirkanmaan osalta lähtökohtana maakuntakaavan pohjaksi laadittaville yleispiirteisille koko maakunnan maankäyttövaihtoehdoille.

Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennetarkastelu on kaavoitusta täydentävä strateginen tarkastelu alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä. Työn tärkein tavoite on luoda pohjaa Etelä-Pirkanmaan yhteiselle näkemykselle alueen yhdyskuntarakenteen kehittämisestä pitkällä aikavälillä. Työssä tarkasteltiin myös Etelä-Pirkanmaan roolia osana Pirkanmaata sekä Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-vyöhykettä. Selvitys tukee maakuntakaavoitusta, maakuntasuunnitelmaa ja antaa lähtökohtia kuntien yleiskaavojen yhteen sovittamiselle. Työssä laaditut kolme rakennevaihtoehtoa ovat periaatteellisia malleja – eivät valmiita suunnitelmia.

Selvitystä esiteltiin yleisötilaisuuksissa Valkeakoskella ja Akaassa maaliskuussa 2013.

Selvityksestä oli mahdollista antaa palautetta maakuntakaavan jatkotyötä varten 6.3.–27.3.2013 välisenä aikana Pirkanmaan liitolle. Maakuntahallitus käsitteli saadun palautteen kokouksessaan 17.6.2013 (§ 129) ja Lempäälän kunnan palautteen osalta 12.8.2013 (§ 154).

Vaihtoehdot

Tarkastelun pohjana ovat olleet mm. tiedot alueen nykytilasta, kehitystarkastelut väestön ja työpaikkojen kehityksestä, olemassa olevat maankäytön suunnitelmat, ympäröivä aluerakenne ja mahdolliset vireillä olevat hankkeet. Näiden pohjalta laadittiin kolme keskenään erilaista vaihtoehtoa alueen yhdyskuntarakenteen kasvusuunnista. Painopiste työssä oli liikenteen, palvelujen, väestön ja työpaikkojen muodostamassa kokonaisuudessa.

Vaihtoehdot laadittiin vuodelle 2040 ja kaikille yhteisinä ominaisuuksina käytettiin alueen väestön kasvua noin 20 000 uudella asukkaalla ja työpaikkojen määrän lisäystä 3 000–4 900 uudella työpaikalla.

Vaihtoehdossa ”Tampereelle” asuin- ja työpaikka-alueiden kasvu suuntautuu erityisesti Tampereen kaupunkiseutua kohti. Keskusverkossa kehitetään raideliikenteeseen tukeutuvia keskuksia ja taajamia Lempäälässä, Viialassa ja Toijalassa sekä linja-autoliikenteeseen tukeutuen Valkeakoskea. Keskusverkko on suppein, sillä asiointiliikenne suuntautuu muita vaihtoehtoja voimakkaammin Tampereelle. Vaihtoehdossa Etelä-Pirkanmaa kehittyy Tampereen imussa.

Vaihtoehto ”HHT” hyödyntää Helsinki–Hämeenlinna–Tampere-kehityskäytävän tarjoamia mahdollisuuksia asemanseuduilla ja liikenteen solmukohdissa. Pikkukaupunkimaisilla asemanseuduilla tarjotaan houkuttelevaa asumista pendelöijille. Työpaikka-alueina kehitetään keskuksia, asemanseutuja ja liikennekäytävien varsia. Tampereen seudun lisäksi alueen kehittymistä tukevat Hämeenlinnan ja Helsingin seudut.

Vaihtoehdossa ”Etelä” kehitetään alueen nykyisiä keskuksia ja kyliä niiden omiin vahvuuksiin perustuen. Palvelut tuotetaan alueella omavaraisesti, ja alueen sisäiset liikenneyhteydet parantuvat.

Lisätietoja:

Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi