Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti

Kun matkaketjut toimivat hyvin eri liikennemuotojen välillä, voi joukkoliikenteestä tulla mahdollisimman monelle pirkanmaalaiselle todellinen vaihtoehto henkilöautoilulle. Hyvillä vaihtoyhteyksillä ja -paikoilla sekä liityntämatkojen ja -järjestelyiden toimivuudella ja turvallisuudella voidaan oleellisesti vaikuttaa liikkumisen sujuvuuteen. 

Pirkanmaan liitto on yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen, Liikenneviraston sekä kuntien kanssa laatinut joukkoliikenteen vaihtopaikkojen ja liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelman Pirkanmaalle. Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla on Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taustaselvitys, jossa kartoitetaan maakunnallisesti merkittävät joukkoliikenteen solmupisteet: luontevat matkanaikaiset vaihtopaikat ja liityntäpysäköintiin soveltuvat alueet. Selvityksen perimmäisenä tavoitteena on joukkoliikenteen käytön lisääminen sujuvia matkaketjuja kehittämällä. 

Kehittämissuunnitelman tuloksena on saatu listaus Pirkanmaan vaihto- ja liityntäpysäköintipaikoista. Suunnitelmassa liityntäpysäköintikohteet on jaettu kolmeen erilaiseen aluetyyppiin riippuen niiden roolista liikennejärjestelmässä. Maakunnallisesti merkittävät alueet tullaan merkitsemään maakuntakaavaan, mutta suunnitelma palvelee liityntäpysäköinnin kehittämistä kokonaisuutena ottaen huomioon myös pienimuotoisemmat alueet ja tarpeet.

Selvityksen tuloksena on tehty ehdotus liityntäpysäköintialueiden ja merkittävien joukkoliikenteen vaihtopaikkojen tavoitetilaksi vuosille 2020 ja 2040. Tavoitetilanteessa 2040 Pirkanmaalla on noin 100 liityntäpysäköintialuetta, joissa on yhteensä noin 4 000 liityntäpysäköintipaikkaa. Pirkanmaan liityntäpysäköintikohteet on jaettu kolmeen erilaiseen aluetyyppiin riippuen niiden roolista koko liikennejärjestelmässä. 

Vaikuttaa ruuhkiin kaupungissa – turvaa joukkoliikennettä maaseudulla

Liityntäpysäköinnin avulla on mahdollista parantaa työpaikka-alueiden ja palveluiden saavutettavuutta sekä kasvattaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta päivittäisessä liikkumisessa koko työssäkäyntialueella. Järjestelmällisellä liityntäpysäköinnin käytöllä on tunnistettu olevan merkittävää vaikutusta väyläverkon ruuhkautumista hidastavana tekijänä. Erityisen tärkeää liityntäpysäköinti on Tampereen sisääntuloväylillä ruuhkaisuuden vähentämiseksi.
Liityntäpysäköinnin avulla tarjotaan tyydyttävä joukkoliikenteen palvelutaso myös maaseutualueille, joille joukkoliikennelinjoja ei voida kannattavasti tarjota. Tällaisia alueita Pirkanmaalla on useita. Selvitys kattaakin koko Pirkanmaan ja siinä esitetään liityntäpysäköintikohteita kaikkiin alueen kuntiin.

 

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla – ideasta teoiksi! -seminaarin 8.12.2015 aineistot ovat tutustuttavissa täällä.
 
 
Lisätietoja:
 
Alueidenkäytön johtaja Ruut Rissanen
p. 044 422 2264, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi