Ekologinen verkosto

Pirkanmaan ekologinen verkosto -selvityksessä selvitettiin maakunnan eri osien luonnon ominaispiirteet huomioiden merkittävimmät luonnon monimuotoisuuden ydinalueet ja niiden väliset yhteydet. Selvityksessä on huomioitu myös yhteydet yli maakuntarajojen. Selvitys on luettavissa sivun oikeasta sivupalkista.

Työssä selvitettiin Pirkanmaan ekologinen verkosto, joka koostuu luonnon ydinalueista ja niiden välisistä ekologisista yhteyksistä. Ekologinen verkosto edistää luonnon monimuotoisuutta ja mahdollistaa eläinten liikkumisen ja levittäytymisen alueelta toiselle. Tällä varmistetaan elävän luonnon ekologisen toiminnan jatkuminen ja estetään tärkeiden elinalueiden pirstoutuminen. Tavoitteena on osoittaa valmisteilla olevassa maakuntakaavassa merkinnät ydinalueista ja niiden välisistä yhteyksistä.
 
Luonnon ydinalueet ovat eliöstölle tärkeitä, laajoja, mahdollisimman yhtenäisiä maa- ja metsätalouden piirissä olevia alueita. Nämä alueet sisältävät mm. eliöiden kannalta tärkeitä elinympäristöjä, uhanalaisia lajeja ja -elinympäristöjä, metsälain arvokkaita alueita ja kohteita. Alueet voivat sisältää luonnonsuojelualueita sekä muita luonnon alueita, joilla ei ole erityistä suojelustatusta. Selvityksessä alueet on luokiteltu luonnon monimuotoisuuden ydinalueiksi (luo) ja ekosysteemipalvelujen kannalta merkittäviksi maa- ja metsätalousalueiksi (MK). Molemmat alueet ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä, mutta tämän lisäksi MK-alueilla korostuu ulkoilun ja retkeilyn merkitys. MK-alueita sijaitsee esimerkiksi Kintulammin-Pukalan ympäristössä sekä Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen ympäristössä. Luo- ja MK-alueet esitetään Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.
 
Ekologiset yhteydet ovat vaihtelevan levyisiä käytäviä tai ns. askelkivien (stepping stones) muodostamia ketjuja, jotka ylläpitävät ydinalueiden toimintaa ja mahdollistavat eliöstön liikkumiseen alueelta toiselle. Toimivan yhteyden muodostumiseen ja sen leveyteen vaikuttavat kasvillisuus, maaston muodot ja ihmistoimintojen läheisyys. Taajamien sisällä  olevat virkistysalueet palvelevat ihmisiä, mutta ne toimivat myös ekologisina yhteyksinä.  Ekologisten yhteyksien ja yhteystarpeiden tunnistaminen erityisesti kasvupaineen alla olevilla alueilla on tärkeää. Yhteydet ja niiden tarpeet ovat työssä tunnistettu ja niiden lopullinen sijoittaminen tehdään maakuntakaavan yhteensovitustyössä muiden alueidenkäyttötarpeiden kanssa, jotka tullaan esittämään maakuntakaavassa.

 
Työn taustalla ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka edellyttävät alueidenkäytön suunnittelussa ekologisten yhteyksien säilyttämistä suojelualueiden sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä sekä huomioiden ekologisesti että virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Vuonna 2012 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian hyväksymisestä, jonka tavoite on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen Suomessa vuoteen 2020 mennessä.
 
Selvityksen työryhmässä olivat Pirkanmaan ELY-keskus (Y-vastuualue), Metsähallitus, Suomen metsäkeskus, Suomen riistakeskus, Ylöjärven kaupunki, Ruoveden kunta, Juupajoen kunta ja Pirkanmaan liitto. Selvitystyöstä järjestettiin keväällä 2014 asiantuntijatyöpaja, johon kutsuttiin edustajia mm. luonnonsuojelupiiristä ja sen paikallisyhdistyksistä.

Pirkanmaan liitossa on toteutettu myös Pirkanmaan ekosysteemipalvelut -hanke, jossa tunnistettiin pirkanmaalaiset ekosysteemipalvelut, niiden sijainti ja tuotantopotentiaali.
 
  
  
Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu

Virkistysalueet muodostavat taajamissa tärkeän osan ekologista verkostoa. Maakuntakaavan virkistysalueiden määrää suhteessa taajamien väestömäärään tarkasteltiin paikkatietotarkastelussa, jota on hyödynnetty maakuntakaavan virkistysvarausten osoittamisessa.

Lisätietoja:

Suunnittelija Annu Piesanen
p. 050 315 4124, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi