Maisema-alueet

Pirkanmaan arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinneissa arvokkaiksi tunnistetut 29 maisema-aluetta ja -nähtävyyttä edustavat pirkanmaalaista maaseudun kulttuurimaisemaa kauneimmillaan. Alueiden valinnan tarkoituksena on turvata edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Inventointiraportit ovat luettavissa oikeassa sivupalkissa.

Inventoinneissa keskityttiin maaseudun kulttuurimaisemiin ja erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Lisäksi tarkasteltiin pirkanmaalaiselle maisemalle erityisiä piirteitä, kuten harjujaksoja ja vesireittejä. Alueiden valinta on perustunut kriteereihin, joissa huomioitiin muun muassa alueen luontoarvot, luonnonpiirteet, historia, kulttuuripiirteet, symboliarvot, elinvoimaisuus, maisemakuvan eheys sekä häiriöt maisemassa. Inventoinnissa kaikkien nykyisten alueiden rajaukset tarkistettiin.

Nykyisten yhdeksän valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rinnalle inventoinnissa nostettiin kolme uutta kokonaisuutta:

  • Punkalaitumenjoen kulttuurimaisema
  • Ruoveden kulttuurimaisema
  • Pirkanmaan harjumaisemat (maisemanähtävyytenä)

Uusiksi maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi inventoinnissa tunnistettiin

  • Viljakkalan-Harhalan kulttuurimaisema Ylöjärvellä ja
  • Suodenniemen kulttuurimaisema Sastamalassa.


Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnit toteutettiin Pirkanmaalla vuosina 2012–2013. Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden päivitysinventoinnista vastasi Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja maakunnallisesti arvokkaiden alueiden inventoinnista Pirkanmaan liitto.

Valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden inventointi on osa ympäristöministeriön koko maan kattavaa päivitys- ja täydennysinventointihanketta, jossa toteutetaan maisemainventoinnit maakunnittain vuosina 2010–2014. Hankkeen tulosten perusteella valtioneuvosto tulee antamaan päätöksen Suomen arvokkaimmista maisemista, jolla korvataan aiempi vuonna 1995 annettu periaatepäätös.

Maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventointi on osa Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -työtä. Maakunnalliset alueet vahvistuvat maakuntakaavassa.

Selvitysten tuloksista oli mahdollista antaa palautetta Pirkanmaan liitolle ja Pirkanmaan ELY-keskukselle 5.6.–31.7.2013. Nähtävilläoloaikana saapunut palaute vietiin tiedoksi maakuntahallitukselle 9.9. kokouksessa.
 

Lisätietoja:

Suunnittelija Annu Piesanen
p. 050 315 4124, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi