MASTRA-hanke

Strategiaa vai taktiikkaa − maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen -hanke

MASTRA-hankkeen tavoitteet ja sisältö

MASTRA-hankkeen − Strategiaa vai taktiikkaa − maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen – oli Ympäristöministeriön rahoittama kehityshanke. Keskeisinä tavoitteena on ollut maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden lisääminen ja maakuntakaavan roolin terävöittäminen strategisen suunnittelun välineenä. Hankkeessa on käsitelty maankäyttövaihtoehtojen yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointia, vaikutusten arvioinnin joukkouttamista sekä strategisen kaavakartan ja kaavamääräysten kehittämistä. Pilottihankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista. Erityisenä painopisteenä ovat olleet alue- ja yhdyskuntarakenteelliset kysymykset. Hankeen kärjet, joilla maakuntakaavan ja strategian roolia terävöitetään, ovat joukkouttamiseen tukeutuva strateginen prosessi, strategiset  valinnat ja kaavakartta.
 
Joukkouttamiseen tukeutuvalla strategisella prosessilla (hankkeen ensimmäinen kärki) on vahvistettu maakuntakaavan sidosryhmätoimintaa siirtämällä painopistettä osallistumisesta osallistamiseen. Perusajatuksena on ollut, että yhteinen suunnittelu synnyttäisi myös yhdessä toteutettavan kaavan.  Pirkanmaan kuntien ja kaupunkien kaavoittajat, viranhaltijat, asiantuntijat ja maakunnan poliittiset päätöksentekijät ovat olleet aktiivisesti mukana tekemässä maankäyttövaihtoehtojen yhdyskuntarakenteellista vaikutusten arviointia.  Joukkouttaminen on mahdollistanut laajemman resursoinnin työn tekemiselle ja vahvemman sitoutumisen maakuntakaavan alustaviin ratkaisuihin. Joukkouttamisen suunnittelun ja toteutuksen ensimmäinen vaihe kytkettiin maankäyttövaihtoehtojen yhdyskuntarakenteelliseen vaikutusten arviointiprosessiin. Joukkouttamisen toinen vaihe piti sisällään maankäyttövaihtoehtojen vaikutusten arvioinnin tulosten yhteistä käsittelyä Pirkanmaan kunta- ja kaupunkipoliitikkojen sekä viranhaltijoiden kanssa.
 
Strategisilla valinnoilla (hankkeen toinen kärki) on kehitetty yhdyskuntarakenteen vaikutusten arviointiprosessia ”pakollisesta” tehtävästä aidoksi valintojen tekemisen välineeksi. Kyse on uuden toimintamallin luomisesta strategisten valintojen tekemiseksi maakuntakaavaprosessissa. Tietojohtamisella on pyritty varmistamaan, että vaikutustenarvioinnin pohjalta valituilla arvoilla ja myöhemmällä käytännön toteutuksella (maakuntakaavaluonnoksen valmistuminen) tulisi olemaan selkeä ja läpinäkyvä suhde.
 
Strategisella kaavakartalla (hankkeen kolmas kärki) puolestaan kehitettiin maakuntakaavan maankäyttömerkintöjä siten, että ne edesauttavat alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuutta. Perusajatuksena on, että maakuntakaavan ja yleiskaavoituksen välistä suhdetta voitaisiin paremmin vahvistaa ja että maakuntakaavan toteutumista voitaisiin edistää. MASTRA-hankkeessa on keskitytty myös maakuntakaavan ja maakuntasuunnitelman väliseen toimivuuteen ja yhteisvaikutuksiin. Tavoitteena on ollut nostaa esiin uusia aluekehityksen strategisia teemoja ja pohtia, miten näihin teemoihin voitaisiin vastata maakuntakaavoituksen keinoin. Tämä voi tarkoittaa juuri kaavamerkintöjen laajempaa käyttöä tai uusien rakentamista.

Hanke on valmistunut vuoden 2015 alussa. Hankkeen tuloksia on hyödynnetty Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kaavaluonnoksessa.Lisätietoja:

Maakunta-arkkitehti Hanna Djupsjöbacka
p. 050 598 4134, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi