Tausta-aineistot

Pirkanmaan arvokkaat kallioalueet

Suomen ympäristökeskus on kartoittanut ja inventoinut arvokkaita kallioalueita Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä 1990-luvun alussa. Nykyinen Pirkanmaa sijoittuu osittain kummankin edellä mainitun läänin alueelle. Pirkanmaan valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaat kallioalueet on esitetty seuraavissa raporteissa:
 
  • Husa, J., Kontula, T. & Heikkinen R. (1996). Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. Osa I ja Osa II. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö. Julkaisemattomat monisteet. 460 s.
  •  Heikkinen, R. & Husa, J. (1995). Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Turun ja Porin läänissä. Vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisuja. Sarja A 210. 321 s. Painos loppu.  
  • Suomen ympäristökeskus (1998). Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen vuosina 1993-1995 inventoidut kallio-alueet: arvoluokkien 5 ja 6 kuvaukset ja karttarajaukset, OSA I ja OSA II. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö.  
  • Heikkinen, R. & Husa, J. (1995). Turun ja Porin läänin inventoidut arvoluokkien 5 ja 6 kallioalueet, yleiskuvaukset ja karttarajaukset, OSA I ja OSA II. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maankäyttöyksikkö.
Valtakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden kuvaukset on skannattu pdf-tiedostoiksi, joihin johtavat suorat linkit löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta. Skannatut aineistot saattavat paikoin olla heikkolaatuisia alkuperäismateriaalin ominaisuuksia johtuen. Yllä mainittuihin, paperisiin aineistoihin ja paikallisesti arvokkaiden kohteiden (arvoluokat 5-6) kuvauksiin voi tarvittaessa tutustua Pirkanmaan liitossa.
 
 
 
Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat sekä tuuli- ja rantakerrostumat

Geologian tutkimuskeskus ja Suomen ympäristökeskus ovat inventoineet valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia (2007) sekä tuuli- ja rantakerrostumia (2011). Näiden inventointien pohjalta laaditut raportit löytyvät Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta (www.ymparisto.fi).  

Kuva: Lakkaharjun valtakunnallisesti arvokas dyyniselänne Juupajoella. © Anne Lindholm, 2014.
 
 
 
SOKKA-hanke

Pirkanmaalla on käynnissä soranottoalueiden nykytilan ja kunnostustarpeen kartoitus (SOKKA) -hanke. Hankkeen toteutuksesta vastaa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ja se valmistuu syksyllä 2015.Lisätietoja:  
 
Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi