POSKI-hanke 2012–2015

Pohjaveden suojelun- ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen eli POSKI-hanke on vuonna 1994 alkanut valtakunnallinen tutkimus- ja kehittämishanke, jota on toteutettu Suomessa maakunnallisina erillishankkeina. Pirkanmaan POSKI-hanke (2012–2015) on jatkoa vuosina 1997–2001 vain maakunnan keskiosissa (Hämeenkyrön, Ikaalisten, Lempäälän, Kangasalan (länsiosa), Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen ja Ylöjärven (eteläosa) kuntien alueilla) toteutetulle POSKI-hankkeelle. Hankkeen vetäjänä on toiminut Pirkanmaan liitto kumppaninaan Geologian tutkimuskeskus.
 
Alun perin POSKI-hankkeet ovat painottuneet maa-ainesmuodostumiin ja niitä koskeviin yhteensovittamiskysymyksiin. Pirkanmaan POSKI-hankkeessa tutkimusten pääpaino on ollut kuitenkin kalliokiviaineksissa johtuen siitä, että laajassa mitassa hyödynnettäviä maa-ainesmuodostumia ei juurikaan enää ole.
 
Pirkanmaan ELY-keskus myönsi Pirkanmaan liitolle Euroopan aluekehitysrahastosta tukea hankkeen toteuttamiseksi. EAKR-rahoituksen ohella hankkeen rahoitukseen osallistuivat Pirkanmaan liitto, Geologian tutkimuskeskus, Kangasalan kunta, Lempäälän kunta, Nokian kaupunki, Pirkkalan kunta, Tampereen kaupunki ja Ylöjärven kaupunki. Mainittujen tahojen lisäksi hankkeessa oli mukana asiantuntijoita Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, ympäristöministeriöstä ja Suomen ympäristökeskuksesta. Hankkeen yhteydessä on tavattu lisäksi kiviaineshuollon parissa toimivia yrityksiä ja järjestöjä sekä luonnonsuojelun ja virkistyskäytön näkökulmaa edustavia toimijoita. POSKI-hanke on päättynyt 31.8.2015.
 
Pirkanmaan POSKI-hanke (2012–2015) on toiminut myös laadinnassa olevan Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taustaselvityksenä. Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa kokonaisvaltainen näkemys Pirkanmaan kiviaineshuollon tarpeista ja suunnitelma toiminnan suuntaamisesta pitkällä aikavälillä huomioiden luonnonvarojen kestävä käyttö. Hankkeella pyritään takaamaan laadukkaiden kiviainesten saanti yhdyskuntarakentamista varten, turvaamaan yhdyskunnan vedenhankinnalle tärkeät pohjavesivarat sekä suojelemaan geologiseen, biologisen ja maisemallisen kokonaisuuden kannalta arvokkaita maa-aines- ja kalliomuodostumia.

Hankkeen tulokset on esitetty omissa raporteissaan. Hankkeen yhteenvedon voit lukea täältä. Keskeiset tulokset on myös koottu hankkeen loppuraporttiin, josta löytyvät muun muassa kuntakohtaiset koosteet tuloksista. POSKI-hankkeessa on tehty seuraavat selvitykset ja tutkimukset:
 

POSKI-hankkeessa on tehty seuraavat selvitykset ja tutkimukset

 
Aineistot

 
Hankkeessa tehdyn luokituksen tulokset (maa-aines- ja kallioalueiden arviointi ottamistoimintaan soveltuvuuden näkökulmasta) ovat esillä myös karttapalvelussa.

 
Lisätietoja:

Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi