Loppuraportti

Pirkanmaan POSKI-hanke (2012–2015) koostuu useista osaselvityksistä ja -tutkimuksista. Hankkeessa on selvitetty kiviainesten kulutusta ja tarvetta sekä luonnonkiviainesta korvaavien materiaalien käyttöä. Hankkeen maastotutkimuksissa on inventoitu kallioperän ja maaperän kiviainesvaroja sekä tutkittu III luokan pohjavesialueiden vedenhankintakelpoisuutta.

Osana POSKI-hanketta tehtiin myös arvokkaiden harjualueiden rajausten tarkistus ja arvokkaiden kallioalueiden nykytilan selvitys. Vuoden 2015 puolella hankkeessa paneuduttiin vielä tulevaisuuden maanvastaanotto- ja kierrätysalueisiin Tampereen kaupunkiseudun osalta.

Loppuraportti kattaa yhteenvedon kaikista edellä mainituista osaselvityksistä ja tulosten kuntakohtaisen tarkastelun. Loppuraportissa on mukana tulokset myös 1990-luvulla tehdyistä POSKI-tutkimuksista. Loppuraportissa on esitetty lisäksi hankkeen osaselvitysten ja tutkimusten tulokset yhteen kokoava luokittelu kiviainesmuodostumien soveltumisesta ottamistoimintaan.

Kiviainesmuodostumien POSKI-luokitus laadittiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Geologian tutkimuskeskuksen ja Pirkanmaan liiton edustajista koostuneessa työryhmässä.

Tarkastelussa arvioitiin alueiden käyttökelpoisia kiviainesvaroja ja käytiin läpi ottamista estävät tai rajoittavat tekijät. Alueet luokiteltiin valtakunnallisen POSKI-luokituksen mukaisesti ottamiseen soveltuviksi (M), ottamiseen osittain soveltuviksi (O) tai ottamiseen soveltumattomiksi alueiksi (E). Luokittelu perustui POSKI-hankkeessa tehtyihin tutkimustuloksiin, muihin käytettävissä oleviin aineistoihin (mm- ympäristöhallinnon luontotieto) sekä hankkeen yhteydessä tehtyjen luonto- ja maisemakartoitusten tuloksiin.

Luokittelussa kirjattiin ottamiseen soveltumattomiksi sellaiset alueet/ osa-alueet, joilla todettiin olevan vähintään paikallisia luonto- ja/ tai maisema-arvoja ja joita ei siitä syystä voida pitää kohteina, joihin ottamistoimintaa toivotaan erityisesti suuntautuvan. Luokittelun tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että soveltumattomiksi luokitellut alueet eivät kuitenkaan välttämättä pidä sisällään sellaisia erityisiä, maa-aines- tai luonnonsuojelulain perusteella suojeltavia luonto-/ maisema-arvoja, joiden johdosta ottamistoimintaa ei voitaisi sallia. Käytetty termi ’soveltumaton’ perustuu POSKI-hankkeissa valtakunnallisesti käytettyyn termistöön.

Laaja-alaisempaan maa-ainesten ottamiseen soveltuvia hiekka- ja soramuodostumia (M) on Pirkanmaalla kuusi. Muodostumat sijaitsevat Ikaalisten, Parkanon, Pälkäneen ja Ylöjärven kuntien alueilla. Maa-ainesten ottamiseen osittain soveltuvia alueita (O) on luokituksessa osoitettu yhteensä 15. Muodostumista valtaosa sijaitsee Ruoveden halki Virroille kulkevalla suurella harjujaksolla. Ottamiseen soveltuvia kalliokiviaineskokonaisuuksia valikoitiin hankkeen tuloksena yhteensä 145 kpl.

Kaikki maa- ja kalliokiviainesten ottamiseen soveltuviksi luokitellut alueet osoitettiin Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnokseen (MKH 16.2.2015) maa- ja kalliokiviainesten ottamisalueina. Maakuntakaavaprosessin kuluessa näissä ottamisalueissa saattaa vielä tapahtua muutoksia.  

Pirkanmaalla tehtyjen POSKI-hankkeiden tulosten perusteella saatiin hyvä käsitys maakunnan kiviaineshuollon tilanteesta ja tulevaisuuden suuntaviivoista sekä toisaalta selkiytettyä näkemystä niistä säilytettävistä muodostumista ja arvoista, jotka on syytä asettaa hyödyntämisen edelle. Tämä kokonaisuus on kuvattu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.

Yhteenvetona POSKI-hankkeen tuloksista voidaan todeta, että käyttökelpoiset hiekka- ja soravarat ovat käyneet Pirkanmaalla vähiin. Tästä syystä kiviainesten ottamisessa pääpaino onkin jo 2000-luvun alussa siirtynyt kalliokiviainesten hyödyntämiseen. Olemassa olevia hiekka- ja soravaroja tulisi hyödyntää säästeliäästi sellaisiin tarkoituksiin, joihin kalliomurske ei sovellu. Potentiaalisia kalliokiviainesvaroja maakunnasta löytyy hyvin. POSKI-hankkeen tulosten perusteella potentiaalisimmat kiviainesten ottamisaluekokonaisuudet on osoitettu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.

Loppuraportissa esitettyjä hankkeen tuloksia täydentää hankkeessa tuotettu paikkatieto-/kartta-aineisto maa- ja kalliokivimuodostumien luokittelusta ottamistoimintaan soveltuvuuden mukaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan liitto
Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fiKuva: Hyvälaatuista lujaa kalliokiviainesta, vulkaniittia. © Anne Lindholm, 24.4.2015.