Vaikutusten arvioinnit

Maakuntakaavan vaikutusten arviointi on jatkuva prosessi, joka tuottaa arviointitietoa kunkin suunnitteluvaiheen käyttöön tukemaan vaihtoehtojen laadintaa ja kaavaratkaisun valintaa. Maakuntakaavan vaikutusten arviointi on raportoitu seuraavissa raporteissa ja maakuntakaavan taustaselvitysten yhteydessä.
 
 
Kokonaisvaikutusten arviointi
 
Maakuntakaavan kokonaisvaikutusten arviointi on raportoitu kaavaselostuksen liitteessä 1, Maakuntakaavan vaikutusten arviointi. Arviointi sisältää kaavan yhteis- ja kokonaisvaikutusten arvioinnin, maakunnan ulkopuolelle kohdistuvien vaikutusten arvioinnin, maakuntakaavassa osoitettujen merkintöjen vaikutusten arvioinnit  merkintäkohtaisesti sekä arvioinnin maakuntakaavalle asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. 
 
Tutustu kokonaisvaikutustenarviointiraporttiin muiden maakuntakaava-asiakirjojen yhteydessä
 
 
Vaikutusten arvioinnin teemaraportit
 
Maakuntakaavan vaikutusarviointia on syvennetty liikenteeseen, ihmisten elinympäristöön, luontoon ja kulttuuriympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta teemakohtaisissa erillisraporteissa.
 
Liikenteellisten vaikutusten arviointi
Ihmisten elinympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi
Luontovaikutusten arviointi
Vaikutukset arvokkaaseen rakennettuun kulttuuriympäristöön
Muinaisjäännökset ja yhdyskuntarakenteen laajentuminen
 
 
Vaikutusten arviointi maakuntakaavan selvitysten yhteydessä
 
Maakuntakaavan keskeisten taustaselvitysten laadintaan on sisältynyt vaikutusten arviointia mm. maankäyttövaihtoehtojen, Tampereen läntisten väylähankkeiden ja tuulivoimaselvityksen osalta.
 
Tutustu maakuntakaavan selvityksiin vasemmalla olevien linkkien kautta.
 
 
Natura-arvioinnit
 
Maakuntakaavassa osoitettujen aluevarausten vaikutuksia Natura 2000 -verkoston alueisiin on selvitetty aluekohtaisesti selvityksissä Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 Natura-tarveharkinta ja Kirkkojärven Natura-arviointi.
  
Siirry Natura-arviointien sivulle
   
   
Lisätietoja:
  
Maakuntakaavoituksen henkilöstö