Kalliokiviainestutkimukset

Kalliokiviainestutkimukset Pirkanmaalla

Geologian tutkimuskeskus (GTK) inventoi vuoden 2013 aikana kaikkiaan 456 kalliokiviainesmuodostumaa Pirkanmaalla (kartta). Tutkimuksiin valittiin paikkatietoanalyysien perusteella kiviainesten ottamiseen lähtökohtaisesti soveltuvia kallioalueita valta- ja kantateiden läheisyydestä. Kohteista arvioitiin kivilaji ja laatuluokka. Kahdeltakymmeneltä pisteeltä otettiin kivinäytteitä, joille tehtiin tarkemmat laboratorioanalyysit.

Kallioperän erilaisten kivilajien soveltuvuus maanrakentamisen kiviaineksiksi riippuu niiden lujuusominaisuuksista. Tutkittujen kiviainesten jaottelussa on käytetty tie- ja vesihallituksen kiviainesten laatuluokitusta vuodelta 1988. Tässä kivilajit jaetaan viiteen laatuluokkaan:

•    luokka A, luja kiviaines
•    luokka I ja II, keskiluja kiviaines
•    luokka III ja >III, massakivi

Luja kiviaines soveltuu runsasliikenteisten väylien asfalttipäällysteisiin, maanteiden päällyskerroksiin ja rautateiden rakennekerroksiin. Erikoisvaativissa rakenteissa, kuten raidesepelit, kiviainekselta vaaditaan lujuuden lisäksi myös muita erityisominaisuuksia. Keskiluja kiviaines soveltuu vähäisempien liikennemääräluokitusten mukaisille tieosuuksille, tierakenteiden kantaviin kerroksiin, sorateiden pintauksiin ja rakennekerroksiin, rautateiden rakennekerroksiin sekä yleiseen rakentamiskäyttöön. Massakivi soveltuu massatäyttöihin sekä yleiseen rakentamiskäyttöön ilman tarkkoja laatuvaatimuksia, tierakenteiden jakaviin kerroksiin, suodatin- ja alusrakenteisiin (pengertäyttö) sekä sorateiden pintauksiin.

Tutkimuksissa inventoituja kalliokiviainesvaroja oli yhteensä noin 664 milj.k-m3, huomioiden myös aiemmin tutkitut kohteet on inventoituja kalliokiviainesvaroja Pirkanmaalla yhteensä 1 300 milj.k-m3 eli 3600 milj. tonnia. Lujaa kiviainesta (luokka A) on tästä määrästä 1 %, keskilujaa kiviainesta (luokat I ja II) 21 % ja 78 % massakiveä (luokat III ja >III).

Parasta A-luokan kiviainesta löydettiin eniten Ikaalisten, Tampereen, Ylöjärven ja Hämeenkyrön kuntien alueilta, joissa muodostumien kivilajit ovat miltei poikkeuksetta intermediäärisiä ja happamia vulkaniitteja. Eniten keskilujaa kiviainesta (luokat I ja II) löydettiin Tampereen, Nokian, Yöjärven ja Virtain kuntien aluilta. Näiden muodostumien kivilajit ovat pääosin emäksisiä vulkaniitteja sekä hyvälaatuisia granitoideja kuten tasarakeisia graniitteja.

POSKI-hankkeessa tehtyjen tutkimusten sekä soveltuvuusluokittelujen (kts. loppuraportti) toivotaan edesauttavan kiviainesten ottamistoiminnan suuntautumista kohteisiin, joissa ei ole todettu merkittäviä ristiriitoja ympäristön kannalta. Tutkimukset ja soveltuvuusluokittelu luovat pohjan kiviainesvarantojen osoittamiselle Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040.

Kalliokiviaineksia koskeva raportti on jaettu kahteen pdf-tiedostoon, joista toisessa on yleinen osuus ja toisessa liitteet (sis. tutkimustulokset kohteittain).

Inventoituja kalliokivimuodostumia ja niiden tietoja kartalle sijoitettuna pääsee katsomaan Geologian tutkimuskeskuksen Hakku-palvelussa.


Lisätietoja tutkimuksista:

Geologian tutkimuskeskus, geologi Heikki Nurmi
p. 040 5405931, etunimi.sukunimi@gtk.fi