Luonto- ja maisemakartoitukset

Luonto- ja maisemakartoituksia tehtiin yhdellätoista harjualueella ja 165 kallioalueella, jotka oli tehtyjen tutkimusten ja arviointien perusteella katsottu alustavasti kiviainesten ottamiseen soveltuviksi. Maastotyöt toteutettiin touko-syyskuussa 2014 sekä toukokuussa 2015. Maastotarkastelujen avulla haluttiin selvittää onko alueilla sellaisia merkittäviä geologisia, biologisia tai maisemallisia arvoja, joiden suojelu voi olla ristiriidassa kiviainesten ottamistoiminnan kanssa. Vuoden 2014 kartoituksista vastasi Pirkanmaan ELY-keskus ja rahoituksen niille myönsi ympäristöministeriö ja Pirkanmaan liitto. Vuoden 2015 täydentävistä kartoituksista vastasi Pirkanmaan liitto POSKI-hankkeelle myönnetyn rahoituksen puitteissa.

Luonto- ja maisemakartoitusten perusteella kiviainesten ottamiseen soveltumattomiksi alueiksi, luokka E, kirjattiin mm. ne kohteet, joissa havaittiin luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja lajeja tai jotka sisälsivät luonnonsuojelualueita tai rajautuivat niihin. Soveltumattomiksi luokiteltiin myös kohteet, joiden lähellä oli pienvesiä. Lisäksi ottoalueiden reunoilla sijaitsevia luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita rajattiin pois alueista. Liito-oravan elinympäristöjen läheisyydessä sijaitsevien ottoalueiden rajauksia muutettiin niin että liito-oravan kulkuyhteydet tunnettujen esiintymispaikkojen välillä saatiin säilymään.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että soveltumattomiksi kirjattiin sellaiset alueet/osa-alueet, joilla todettiin olevan vähintään paikallisia luonto- ja/tai maisema-arvoja ja joita ei siitä syystä voida pitää kohteina, joihin ottamistoimintaa toivotaan erityisesti suuntautuvan. Tuloksia tarkasteltaessa on huomattava, että soveltumattomiksi luokitellut alueet eivät kuitenkaan välttämättä pidä sisällään sellaisia erityisiä, maa-aines- tai luonnonsuojelulain perusteella suojeltavia luonto- tai maisema-arvoja, joiden johdosta ottamistoimintaa ei voitaisi sallia. Käytetty termi ’soveltumaton’ perustuu POSKI-hankkeissa valtakunnallisesti käytettyyn termistöön.

Kartoitettujen kallioalueiden pinta-ala oli yhteensä noin 9400 hehtaaria. Kartoitustulosten perusteella kuusi jatkotutkimuksiin rajattua kallioaluetta ja 73 osa-aluetta kirjattiin kalliokiviainesten ottamistoimintaa ajatellen E-luokkaan (soveltumaton). Lisäksi muutamalla alueella tehtiin pieniä rajausmuutoksia. Kartoitetuilla harjualueilla sen sijaan ei havaittu merkittäviä luonto- tai maisema-arvoja.

Luonto- ja maisemakartoitusten perusteella ottamiseen soveltuvien alueiden joukosta valittiin lopulliset kohteet Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 luonnoksessa (MKH 16.2.2015) osoitettavat aluekokonaisuudet, jotka esitettiin maa- ja kalliokiviainesten ottamisalueina.

Kartoitustulokset sekä niiden perusteella tehty POSKI-luokittelu ottamiseen soveltuvista/soveltumattomista kohteista palvelevat kiviainesten ottamistoiminnan suunnittelua ja lupamenettelyitä. On syytä huomata, että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 laadintaprosessin aikana kaavassa osoitettaviin kiviainesten ottoalueisiin saattaa vielä tulla muutoksia kaavaprosessin edetessä. POSKI-hankkeessa tuotettu, ottamistoimintaan soveltumista koskeva luokittelu perustuu suurelta osin luonto- ja maisemakartoitusten tuloksiin. Luokittelun tulokset on esitetty kunnittain POSKI-hankkeen loppuraportissa.


Lisätietoja:

Pirkanmaan liitto
Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylitarkastaja Marja-Liisa Pitkänen
p. 0295 036 162, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fiKuva: Sastamalan Kaluvuorella sijaitseva sisämaan avokallioalue. © Matti Kervinen, 17.7.2015