Natura-arvioinnit

Natura-tarveharkinta

Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 varten laadittiin nk. Natura-tarveharkinta, jolla arvioitiin kohdistuuko Natura-alueiden suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Arvioinnin kohteena olivat kaikki Pirkanmaan Natura-alueet sekä lisäksi alueet 5 kilometrin säteellä naapurimaakuntien puolelta. Natura-tarveharkinta valmistui maaliskuussa 2016 ja sen perusteella päädyttiin laatimaan yksityiskohtaisempi arviointi Kangasalan Kirkkojärven alueelle. Muiden alueiden osalta voitiin todeta, että maakuntakaavasta ei aiheudu todennäköisesti merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueisiin.

Natura-tarveharkinta on raportoitu kolmessa osassa (tekstiosa, osa A ja osa B), jotka ovat luettavissa oikeassa sivupalkissa.
 
 
Kangasalan Kirkkojärven Natura-arviointi

Kangasalan Kirkkojärven Natura-alueelle laadittiin luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-aviointi maakuntakaavaehdotuksessa esitetystä maankäyttökokonaisuudesta, joka käsittää mm. Herttualan taajamatoimintojen alueen ja valtatien 12 parantamisen. Arviointi valmistui kesäkuussa 2016. Arvioinnin tuloksena todettiin, että Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 ehdotuksessa osoitetut kaavamerkinnät eivät merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi Kirkkojärven alue on sisällytetty osaksi Natura 2000 -verkostoa.

Arviointiraportti toimitettiin luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti lausuttavaksi Keski-Suomen ELY-keskukselle. Lisäksi kuultiin myös maanomistajia. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto saatiin joulukuussa 2016, ja siinä todettiin, että Keski-Suomen ELY-keskus on tietyin reunaehdoin samaa mieltä Natura-arvioinnin lopputuloksesta. ELY-keskus totesi lausunnossaan, että Pirkanmaan maakuntakaava 2040 on laadittu siten, että kaavan toteuttaminen sulkee pois Natura-kohdetta merkittävästi heikentävät maankäyttöratkaisut.

Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunnon perusteella Pirkanmaan liitto teetti vielä lisätarkasteluita, joilla tarkennettiin arvioinnin lähtötilannetta. Tässä yhteydessä myös arviointiraporttiin tehtiin vähäisiä täydennyksiä. Keski-Suomen ELY-keskus totesi lisätarkasteluiden perusteella, että lausunnossa todetut arvioinnin puutteet on poistettu ja ELY-keskuksella ei ole arviointiin liittyen tältä osin enää huomautettavaa.

Kirkkojärven päivitetty Natura-arviointi, Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto sekä sen perusteella tehdyt lisätarkastelut ovat luettavissa oikeassa sivupalkissa.
 
 
Lisätietoja:

Maakuntainsinööri Satu Appelqvist
p. 050 350 5925, etunimi.sukunimi@pirkanmaa.fi